#Excel căn bản: Tính giá trị trung bình có điều kiện trong Excel [p2]Đăng ký giúp tôi:
Kênh Youtube:
Facebook:
Fanpage:
Twitter:
Google++:

Để tính giá trị trung bình có điều kiện trong Excel bạn có thể kết hợp hàm AVERAGE và câu lệnh IF tuy nhiên để đơn giản hơn thì bạn có thể sử dụng một hàm duy nhất đó là hàm AVERAGEIF, hàm AVERAGEIF là hàm giúp bạn tính giá trị trung bình có điều kiện.

#Cấu trúc hàm AVERAGEIF
=AVERAGEIF(range,criteria,average_range)
Trong đó
Range: Là một hoặc nhiều ô cần tính giá trị trung bình, range có thể là các con số, tên vùng, các mảng hay các tham chiếu có chứa số.
Criteria: Là điều kiện dưới dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định các ô sẽ tính giá trị trung bình.
Average_range: tập hợp các ô thực sự cần tính giá trị trung bình, nếu average_range bỏ trống thì range sẽ được dùng để tính giá trị trung bình.

Nguồn: https://sprogmenys.net/

Xem thêm bài viết khác: https://sprogmenys.net/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *